Οι 7 ζώνες που θα τοποθετηθούν οι «PETRES»

Δείγμα PETRAS χωρίς οικόσημο

Δείγμα PETRAS με οικόσημο

Αναγνώσαμε και συμφωνούμε με τους ακόλουθους  Όρους Χορηγίας σε  “PETRES”
πού αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής της Αίτησης.

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ «PETRES»

Διαστάσεις εκάστης PETRAS: 100cm Χ 61,8cm

Υλικό εκάστης PETRAS: Μάρμαρο

Κόστος κατασκευής εκάστης PETRAS: 333 €

(Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται η χάραξη των γραμμάτων πάνω στην «PETRA»

Αν ο Χορηγός επιθυμεί να χαραγχθεί οικόσημο στην PETRA που παρήγγειλε, πρέπει να γνωρίζει ότι:

Κόστος, επί πλέον σκαλίσματος οικοσήμου εκάστης «PETRAS»:   99 €

Περιοχή αποθήκης φύλαξης εκάστης PETRAS:  Δήμος Λεβαδέων – Δελφοί

Κόστος τοποθέτησης εκάστης «PETRAS» στα τείχη της Heptapolis:   100 €

Διάρκεια εγγυημένης περιόδου παραμονής εκάστης PETRAS στα τείχη της Heptapolis: 100 έτη.
Χρονική διάρκεια, μη εγγυημένη πέραν των 100 ετών στα τείχη της Heptapolis: Aπεριόριστη

Διάρκεια εγγυημένης περιόδου παραμονής των βιογραφικών στοιχείων του Xορηγού
στην ιστοσελίδα www.heptapolis.com  στο υποσέλιδο HEPTAPOLIS – ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΩΝ:
100 έτη αρχόμενα από την ημερομηνία ανάρτησής τους.
Διάρκεια παραμονής μη εγγυημένης περιόδου: Απεριόριστη

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΑΣΤΗΣ PETRAS: 333 ευρώ

TΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Το ποσόν των 333 ευρώ για κάθε μία PETRA κατατίθεται μετά την συμπλήρωση της ακόλουθης Αίτησης, στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ