Eπιλέξτε το ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑ που επιθυμείτε να χορηγήσετε
και διαβάστε σε γλώσσα νέα Ελληνική την εξήγηση του παραγγέλματος.

Aρχαίο κείμενο Νεοελληνικό κείμενο
001.   Ἕπου θεῷ

Ακολούθα τον Θεό

002.  Νόμῳ πείθου Να πειθαρχείς στον νόμο
003.  Θεούς σέβου Τίμα τους θεούς
004.  Γονεῖς αἰδοῦ Τίμα τους γονείς
005.  Ἡττῶ ὑπέρ δικαίου Να δεχτείς την ήττα σου από το δίκαιο
006.  Γνῶθι μαθών Αφού λάβεις γνώση, μάθε
007.  Ἀκούσας νόει Αφού ακούσεις, κατανόησε
008.  Σαυτόν ἴσθι Να είσαι ο εαυτός σου
009.  Γαμεῖν μέλλε Σχεδίαζε να παντρευτείς
010.  Καιρόν γνῶθι Μάθε το σωστό χρόνο για κάθε πράξη σου
011.  Φρόνει θνητὰ Σκέψου ως θνητός
012.  Ξένος ων ἴσθι Αν είσαι ξένος, να ενεργείς όπως πρέπει
013.  Ἑστίαν τίμα Τίμα το σπίτι σου
014.  Άρχε σεαυτοῦ Έλεγξε τον εαυτό σου
015.  Φίλοις βοήθει Να βοηθάς τους φίλους σου
016.  Θυμοῦ κράτει Να συγκρατείς το θυμό σου
017.  Φρόνησιν άσκει Να ασκείς τη φρόνησή σου
018.  Πρόνοιαν τίμα Να εκτιμάς την προνοητικότητα
019.  Όρκω μη χρω Να μην ορκίζεσαι
020.  Φιλίαν ἀγάπα Να αγαπάς τη φιλία
021.  Παιδείας ἀντέχου Να αντέχεις τις δυσκολίες της εκπαίδευσης
022.  Δόξαν δίωκε Να επιδιώκεις τη δόξα
023.  Σοφίαν ζήλου Να έχεις ζήλο στην απόκτηση σοφίας
024.  Καλόν εὖ λέγε Να επαινείς το καλό
025.  Ψέγε μηδένα Να μην κατηγορείς κανένα
026.  Ἐπαίνει ἀρετήν Να επαινείς την αρετή
027.  Πρᾶττε δίκαια Να πράττεις δίκαια
028.  Φίλοις εὐνόει Να υποστηρίζεις τους φίλους σου
029.  Ἐχθρούς ἀμύνου Να αμύνεσαι ενάντια στους εχθρούς σου
030.  Εὐγένειαν ἄσκει Να είσαι ευγενής με όλους
031.  Κακίας ἀπέχου Να απέχεις από την κακία
032.  Κοινός γίνου Να είσαι κοινωνικός
033.  Ἴδια φύλαττε Να διαφυλάττεις όσα σου ανήκουν
034.  Ἀλλοτρίων ἀπέχου Να απέχεις από όσα ανήκουν σε άλλους
035.  Ἄκουε πάντα Να ακούς όσα περισσότερα μπορείς
036.  Εὔφημος ἴσθι Να διαφυλάσσεις την καλή σου φήμη
037.  Φίλῳ χαρίζου Να είσαι γενναιόδωρος στους φίλους σου
038.  Μηδέν ἄγαν Να μην υπερβάλεις
039.  Χρόνου φείδου Να μην ξοδεύεις το χρόνο σου
040.  Ὅρα τό μέλλον Να προβλέπεις τα γεγονότα του μέλλοντος
041.  Ὕβριν μίσει Να μισείς την ύβρη
042.  Ἱκέτας αἰδοῦ Να σέβεσαι τους ικέτες
043.  Πᾶσιν ἁρμόζου Να προσαρμόζεσαι με όλα
044.  Υἱούς παίδευε Να εκπαιδεύεις τα παιδιά σου
045.  Ἔχων χαρίζου Να χαρίζεις, όταν έχεις
046.  Δόλον φοβοῦ Να φοβάσαι το δόλο
047.  Εὐλόγει πάντας Να μιλάς ευγενικά για όλους
048.  Φιλόσοφος γίνου Να επιδιώκεις την σοφία
049.  Ὅσια κρῖνε Να κρίνεις τα όσια από τα μή όσια
Aρχαίο κείμενο Νεοελληνικό κείμενο
054.  Ἦθος δοκίμαζε Να δοκιμάζεις την δύναμη του ήθους
055.  Λαβών ἀπόδος Όταν απολαμβάνεις μάθε και να δίνεις
056.  Ὑφορῶ μηδένα Μην υποτιμάς κανένα
057.  Τέχνῃ χρῶ Χρησιμοποίησε τις ικανότητές σου
058.  Ὃ μέλλεις, δός Ό,τι σχεδιάζεις, να το πραγματοποιείς
059.  Εὐεργεσίας τίμα Να τιμάς την ευεγερσία
060.  Φθόνει μηδενί Μη φθονείς κανένα
061.  Φυλακῇ πρόσεχε Όταν είσαι σε επιφυλακή, πρόσεχε
062.  Ἐλπίδα αἴνει Να επαινείς την ελπίδα
063.  Διαβολήν μίσει Να μισείς τη διαβολή
064.  Δικαίως κτῶ Να αποκτάς δικαίως τα αγαθά
065.  Ἀγαθούς τίμα Να τιμάς αυτούς που πράττουν το αγαθό
066.  Κριτήν γνῶθι Να γνωρίζεις αυτόν που μπορεί να κρίνει
067.  Γάμους κράτει Να προστατεύεις τον γάμο σου
068.  Τύχην νόμιζε Να αναγνωρίζεις την τύχη
069.  Ἐγγύην φεῦγε Να αποφεύγεις τις δεσμεύσεις
070.  Πᾶσι διαλέγου Nα συνδιαλέγεσαι με όλους
071.  Ὁμοίοις χρῶ Κάνε παρέα με τους ομοίους σου
072.  Δαπανῶν ἄρχου Να ελέγχεις τις δαπάνες σου
073.  Κτώμενος ἥδου Να είσαι ευχαριστημένος με ό,τι απέκτησες
074.  Αἰσχύνην σέβου Να σέβεσαι την ντροπή
075.  Χάριν ἐκτέλει Να εκτελείς, ό,τι αποτελεί χάρη για τους άλλους
076.  Εὐτυχίαν εὔχου Να εύχεσαι ευτυχία για όλους
077.  Τύχην στέργε Να επιζητάς την καλή τύχη
078.  Ἀκούων ὅρα Να βλέπεις αφού προηγουμένως ακούσεις
079.  Ἐργάζου κτητά Να δουλεύεις για να αποκτήσεις αγαθά
080.  Ἔριν μίσει Να μισείς την έριδα
081.  Ὄνειδος ἔχθαιρε Να εχθρεύεσαι το όνειδος, την ντροπή
082.  Γλῶτταν ἴσχε Να υπερισχύεις της γλώσσας σου
083.  Ὕβριν ἀμύνου Να αμύνεσαι από τις ύβρεις
084. Κρῖνε δίκαια Να κρίνεις δίκαια
085.  Χρῶ χρήμασιν Να χρησιμοποιείς σωστά τα χρήματά σου
086.  Ἀδωροδόκητος δίκαζε Να δικάζεις χωρίς να δωροδοκείσαι
087.  Αἰτιῶ παρόντα Να κατακρίνεις μόνον αυτόν που είναι παρών
088.  Λέγε εἰδώς Να ομιλείς για πράγματα που ξέρεις
089.  Βίας μή ἔχου Να μην ασκείς βία
090.  Ἀλύπως βίου Να ζεις χωρίς η λύπη να σε καταβάλει
091.  Ὁμίλει πρᾴως Να μιλάς με ήρεμο τρόπο
092.  Πέρας ἐπιτέλει μή ἀποδειλιῶν Να ολοκληρώνεις τις πράξεις σου χωρίς δειλία
093.  Φιλοφρόνει πᾶσιν Να είσαι φιλόφρων με όλους
094.  Υἱοῖς μή καταρῶ Να μην καταριέσαι ποτέ τα παιδιά σου
095.  Γλώττης Γυναικός Άρχε Να επιβάλλεσαι στα λόγια της γυναίκας σου
096.  Σεαυτόν εὖ ποίει Να συμπεριφέρεσαι καλώς στον εαυτό σου
097.  Εὐπροσήγορος γίνου Να είσαι καλόπιστος, όσο πρέπει
098.  Ἀποκρίνου ἐν καιρῷ Να ανταποκρίνεσαι εγκαίρως
Aρχαίο κείμενο Νεοελληνικό κείμενο
099. Πόνει μετ’ εὐκλείας Να προσπαθεις ενδόξως να αγωνίζεσαι
100.  Πρᾶττε ἀμετανοήτως Να πράττεις χωρίς να αναγκάζεσαι να μετανοείς
101. Ἁμαρτάνων μετανόει Αν αμάρτησες, να μετανοήσεις
102. Ὀφθαλμοῦ κράτει Να ελέγχεις ό,τι βλέπει μάτι σου
103. Βουλεύου χρόνῳ Να αποφασίζεις έγκαιρα
104. Πρᾶττε συντόμως Να αποφασίζεις σύντομα σε κάθε πράξη σου
105. Φιλίαν φύλαττε Να διαφυλάττεις την σχέση των φίλων σου
106. Εὐγνώμων γίνου Να είσαι ευγνώμων
107. Ὁμόνοιαν δίωκε Να επιδιώκεις την αρμονία στις σχέσεις σου
108. Ἄρρητον κρύπτε Να αποκρύπτεις όσα δεν πρέπει να λέγονται
109. Τό κρατοῦν φοβοῦ Να φοβάσαι τους έχοντες έξουσία
110. Τό συμφέρον θηρῶ Να επιδιώκεις το συμφέρον σου
111. Καιρόν προσδέχου Να αποδέχεσαι το κατάλληλο μέτρο
112. Ἔχθρας διάλυε Να διαλύεις τις έχθρες σου
113. Γῆρας προσδέχου Να αποδέχεσαι τα γηρατειά
114.  Ἐπί ῥώμῃ μή καυχῶ Όταν είσαι δυνατός, μην καυχιέσαι
115. Εὐφημίαν ἄσκει Να εξασκείς την καλή φήμη
116.  Ἀπέχθειαν φεῦγε Να αποφεύγεις την απέχθεια
117. Πλούτει δικαίως Να αποκτάς αγαθά με δίκαιο τρόπο
118.  Δόξαν μή λεῖπε Να μην εγκαταλείπεις τη δόξα
119. Κακίαν μίσει Να μισείς την κακία
120. Κινδύνευε φρονίμως Να κινδυνεύεις με σωφροσύνη
121. Μανθάνων μή κάμνε Μην κουράζεσαι όταν μαθαίνεις
122. Φειδόμενος μή λεῖπε Να μην σου λείπει η οικονομία
123. Χρησμούς θαύμαζε Να θαυμάζεις τους χρησμούς
124. Οὕς τρέφεις, ἀγάπα Να αγαπάς αυτούς που φροντίζεις
125. Ἀπόντι μή μάχου Να μην αντιμάχεσαι τους απόντες
126. Πρεσβύτερον αἰδοῦ Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους
127.  Νεώτερον δίδασκε Να διδάσκεις κάθε νεώτερο
128. Πλούτῳ ἀπίστει Να μην εμπιστεύεσαι τον πλούτο
129. Σεαυτόν αἰδοῦ Να σέβεσαι τον εαυτό σου
130. Μή ἄρχε ὑβρίζειν Να μην έχεις, ως αρχή την αυθάδεια
131. Προγόνους στεφάνου Να στεφανώνεις τιμητικά τους προγόνους σου
132.  Θνῆσκε ὑπέρ πατρίδος Να πεθαίνεις για την πατρίδα σου
133.  Τῷ βίῳ μή ἄχθου Να μην βαρυγκομάς στο πέρασμα της ζωής
134. Ἐπί νεκρῷ μή γέλα Να μην περιγελάς τους νεκρούς
135.  Ἀτυχοῦντι συνάχθου Με όποιον ατύχησε, μοιράσου το φορτίο του
136. Χαρίζου ἀβλαβῶς Να χαρίζεις, χωρίς να βλάπτεις τον εαυτό σου
137. Μὴ ἐπί παντί λυποῦ Να μη λυπάσαι για ό,τι συμβαίνει
138. Ἐξ εὐγενῶν γέννα Να δημιουργείς έργα με ευγενική πρόθεση
139.  Ἐπαγγέλλου μηδενί Να μην υπόσχεσαι εύκολα σε κανέναν
140. Φθιμένους μή ἀδίκει Να μην αδικείς την μνήμη των θανόντων
141.  Εὖ πάσχε ὡς θνητός Να περνάς καλά, σαν θνητός
142. Τύχῃ μή πίστευε Να μην εμπιστεύεσαι το έργο σου στην τύχη
143.  Παῖς ὤν κόσμιος ἴσθι Να είσαι στην παιδική ηλικία, ευγενικός
144. Ἡβῶν ἐγκρατής Να έχεις στην εφηβεία, εγκράτεια
145.  Μέσος δίκαιος Να είσαι δίκαιος σαν μεσήλικας
146.  Πρεσβύτης εὔλογος Να είσαι σαν μεγάλος, χρηστός σύμβουλος
147.  Τελευτῶν ἄλυπος Να μην λυπάσαι, επειδή θα πεθάνεις
Aρχαίο κείμενο Νεοελληνικό κείμενο
001.   Ἕπου θεῷ

Ακολούθα τον Θεό

002.  Νόμῳ πείθου Να πειθαρχείς στον νόμο
003.  Θεούς σέβου Τίμα τους θεούς
004.  Γονεῖς αἰδοῦ Τίμα τους γονείς
005.  Ἡττῶ ὑπέρ δικαίου Να δεχτείς την ήττα σου από το δίκαιο
006.  Γνῶθι μαθών Αφού λάβεις γνώση, μάθε
007.  Ἀκούσας νόει Αφού ακούσεις, κατανόησε
008.  Σαυτόν ἴσθι Να είσαι ο εαυτός σου
009.  Γαμεῖν μέλλε Σχεδίαζε να παντρευτείς
010.  Καιρόν γνῶθι Μάθε το σωστό χρόνο για κάθε πράξη σου
011.  Φρόνει θνητὰ Σκέψου ως θνητός
012.  Ξένος ων ἴσθι Αν είσαι ξένος, να ενεργείς όπως πρέπει
013.  Ἑστίαν τίμα Τίμα το σπίτι σου
014.  Άρχε σεαυτοῦ Έλεγξε τον εαυτό σου
015.  Φίλοις βοήθει Να βοηθάς τους φίλους σου
016.  Θυμοῦ κράτει Να συγκρατείς το θυμό σου
017.  Φρόνησιν άσκει Να ασκείς τη φρόνησή σου
018.  Πρόνοιαν τίμα Να εκτιμάς την προνοητικότητα
019.  Όρκω μη χρω Να μην ορκίζεσαι
020.  Φιλίαν ἀγάπα Να αγαπάς τη φιλία
021.  Παιδείας ἀντέχου Να αντέχεις τις δυσκολίες της εκπαίδευσης
022.  Δόξαν δίωκε Να επιδιώκεις τη δόξα
023.  Σοφίαν ζήλου Να έχεις ζήλο στην απόκτηση σοφίας
024.  Καλόν εὖ λέγε Να επαινείς το καλό
025.  Ψέγε μηδένα Να μην κατηγορείς κανένα
026.  Ἐπαίνει ἀρετήν Να επαινείς την αρετή
027.  Πρᾶττε δίκαια Να πράττεις δίκαια
028.  Φίλοις εὐνόει Να υποστηρίζεις τους φίλους σου
029.  Ἐχθρούς ἀμύνου Να αμύνεσαι ενάντια στους εχθρούς σου
030.  Εὐγένειαν ἄσκει Να είσαι ευγενής με όλους
031.  Κακίας ἀπέχου Να απέχεις από την κακία
032.  Κοινός γίνου Να είσαι κοινωνικός
033.  Ἴδια φύλαττε Να διαφυλάττεις όσα σου ανήκουν
034.  Ἀλλοτρίων ἀπέχου Να απέχεις από όσα ανήκουν σε άλλους
035.  Ἄκουε πάντα Να ακούς όσα περισσότερα μπορείς
036.  Εὔφημος ἴσθι Να διαφυλάσσεις την καλή σου φήμη
037.  Φίλῳ χαρίζου Να είσαι γενναιόδωρος στους φίλους σου
038.  Μηδέν ἄγαν Να μην υπερβάλεις
039.  Χρόνου φείδου Να μην ξοδεύεις το χρόνο σου
040.  Ὅρα τό μέλλον Να προβλέπεις τα γεγονότα του μέλλοντος
041.  Ὕβριν μίσει Να μισείς την ύβρη
042.  Ἱκέτας αἰδοῦ Να σέβεσαι τους ικέτες
043.  Πᾶσιν ἁρμόζου Να προσαρμόζεσαι με όλα
044.  Υἱούς παίδευε Να εκπαιδεύεις τα παιδιά σου
045.  Ἔχων χαρίζου Να χαρίζεις, όταν έχεις
046.  Δόλον φοβοῦ Να φοβάσαι το δόλο
047.  Εὐλόγει πάντας Να μιλάς ευγενικά για όλους
048.  Φιλόσοφος γίνου Να επιδιώκεις την σοφία
049.  Ὅσια κρῖνε Να κρίνεις τα όσια από τα μή όσια
Aρχαίο κείμενο Νεοελληνικό κείμενο
054.  Ἦθος δοκίμαζε Να δοκιμάζεις την δύναμη του ήθους
055.  Λαβών ἀπόδος Όταν απολαμβάνεις μάθε και να δίνεις
056.  Ὑφορῶ μηδένα Μην υποτιμάς κανένα
057.  Τέχνῃ χρῶ Χρησιμοποίησε τις ικανότητές σου
058.  Ὃ μέλλεις, δός Ό,τι σχεδιάζεις, να το πραγματοποιείς
059.  Εὐεργεσίας τίμα Να τιμάς την ευεγερσία
060.  Φθόνει μηδενί Μη φθονείς κανένα
061.  Φυλακῇ πρόσεχε Όταν είσαι σε επιφυλακή, πρόσεχε
062.  Ἐλπίδα αἴνει Να επαινείς την ελπίδα
063.  Διαβολήν μίσει Να μισείς τη διαβολή
064.  Δικαίως κτῶ Να αποκτάς δικαίως τα αγαθά
065.  Ἀγαθούς τίμα Να τιμάς αυτούς που πράττουν το αγαθό
066.  Κριτήν γνῶθι Να γνωρίζεις αυτόν που μπορεί να κρίνει
067.  Γάμους κράτει Να προστατεύεις τον γάμο σου
068.  Τύχην νόμιζε Να αναγνωρίζεις την τύχη
069.  Ἐγγύην φεῦγε Να αποφεύγεις τις δεσμεύσεις
070.  Πᾶσι διαλέγου Nα συνδιαλέγεσαι με όλους
071.  Ὁμοίοις χρῶ Κάνε παρέα με τους ομοίους σου
072.  Δαπανῶν ἄρχου Να ελέγχεις τις δαπάνες σου
073.  Κτώμενος ἥδου Να είσαι ευχαριστημένος με ό,τι απέκτησες
074.  Αἰσχύνην σέβου Να σέβεσαι την ντροπή
075.  Χάριν ἐκτέλει Να εκτελείς, ό,τι αποτελεί χάρη για τους άλλους
076.  Εὐτυχίαν εὔχου Να εύχεσαι ευτυχία για όλους
077.  Τύχην στέργε Να επιζητάς την καλή τύχη
078.  Ἀκούων ὅρα Να βλέπεις αφού προηγουμένως ακούσεις
079.  Ἐργάζου κτητά Να δουλεύεις για να αποκτήσεις αγαθά
080.  Ἔριν μίσει Να μισείς την έριδα
081.  Ὄνειδος ἔχθαιρε Να εχθρεύεσαι το όνειδος, την ντροπή
082.  Γλῶτταν ἴσχε Να υπερισχύεις της γλώσσας σου
083.  Ὕβριν ἀμύνου Να αμύνεσαι από τις ύβρεις
084. Κρῖνε δίκαια Να κρίνεις δίκαια
085.  Χρῶ χρήμασιν Να χρησιμοποιείς σωστά τα χρήματά σου
086.  Ἀδωροδόκητος δίκαζε Να δικάζεις χωρίς να δωροδοκείσαι
087.  Αἰτιῶ παρόντα Να κατακρίνεις μόνον αυτόν που είναι παρών
088.  Λέγε εἰδώς Να ομιλείς για πράγματα που ξέρεις
089.  Βίας μή ἔχου Να μην ασκείς βία
090.  Ἀλύπως βίου Να ζεις χωρίς η λύπη να σε καταβάλει
091.  Ὁμίλει πρᾴως Να μιλάς με ήρεμο τρόπο
092.  Πέρας ἐπιτέλει μή ἀποδειλιῶν Να ολοκληρώνεις τις πράξεις σου χωρίς δειλία
093.  Φιλοφρόνει πᾶσιν Να είσαι φιλόφρων με όλους
094.  Υἱοῖς μή καταρῶ Να μην καταριέσαι ποτέ τα παιδιά σου
095.  Γλώττης Γυναικός Άρχε Να επιβάλλεσαι στα λόγια της γυναίκας σου
096.  Σεαυτόν εὖ ποίει Να συμπεριφέρεσαι καλώς στον εαυτό σου
097.  Εὐπροσήγορος γίνου Να είσαι καλόπιστος, όσο πρέπει
098.  Ἀποκρίνου ἐν καιρῷ Να ανταποκρίνεσαι εγκαίρως
Aρχαίο κείμενο Νεοελληνικό κείμενο
099. Πόνει μετ’ εὐκλείας Να προσπαθεις ενδόξως να αγωνίζεσαι
100.  Πρᾶττε ἀμετανοήτως Να πράττεις χωρίς να αναγκάζεσαι να μετανοείς
101. Ἁμαρτάνων μετανόει Αν αμάρτησες, να μετανοήσεις
102. Ὀφθαλμοῦ κράτει Να ελέγχεις ό,τι βλέπει μάτι σου
103. Βουλεύου χρόνῳ Να αποφασίζεις έγκαιρα
104. Πρᾶττε συντόμως Να αποφασίζεις σύντομα σε κάθε πράξη σου
105. Φιλίαν φύλαττε Να διαφυλάττεις την σχέση των φίλων σου
106. Εὐγνώμων γίνου Να είσαι ευγνώμων
107. Ὁμόνοιαν δίωκε Να επιδιώκεις την αρμονία στις σχέσεις σου
108. Ἄρρητον κρύπτε Να αποκρύπτεις όσα δεν πρέπει να λέγονται
109. Τό κρατοῦν φοβοῦ Να φοβάσαι τους έχοντες έξουσία
110. Τό συμφέρον θηρῶ Να επιδιώκεις το συμφέρον σου
111. Καιρόν προσδέχου Να αποδέχεσαι το κατάλληλο μέτρο
112. Ἔχθρας διάλυε Να διαλύεις τις έχθρες σου
113. Γῆρας προσδέχου Να αποδέχεσαι τα γηρατειά
114.  Ἐπί ῥώμῃ μή καυχῶ Όταν είσαι δυνατός, μην καυχιέσαι
115. Εὐφημίαν ἄσκει Να εξασκείς την καλή φήμη
116.  Ἀπέχθειαν φεῦγε Να αποφεύγεις την απέχθεια
117. Πλούτει δικαίως Να αποκτάς αγαθά με δίκαιο τρόπο
118.  Δόξαν μή λεῖπε Να μην εγκαταλείπεις τη δόξα
119. Κακίαν μίσει Να μισείς την κακία
120. Κινδύνευε φρονίμως Να κινδυνεύεις με σωφροσύνη
121. Μανθάνων μή κάμνε Μην κουράζεσαι όταν μαθαίνεις
122. Φειδόμενος μή λεῖπε Να μην σου λείπει η οικονομία
123. Χρησμούς θαύμαζε Να θαυμάζεις τους χρησμούς
124. Οὕς τρέφεις, ἀγάπα Να αγαπάς αυτούς που φροντίζεις
125. Ἀπόντι μή μάχου Να μην αντιμάχεσαι τους απόντες
126. Πρεσβύτερον αἰδοῦ Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους
127.  Νεώτερον δίδασκε Να διδάσκεις κάθε νεώτερο
128. Πλούτῳ ἀπίστει Να μην εμπιστεύεσαι τον πλούτο
129. Σεαυτόν αἰδοῦ Να σέβεσαι τον εαυτό σου
130. Μή ἄρχε ὑβρίζειν Να μην έχεις, ως αρχή την αυθάδεια
131. Προγόνους στεφάνου Να στεφανώνεις τιμητικά τους προγόνους σου
132.  Θνῆσκε ὑπέρ πατρίδος Να πεθαίνεις για την πατρίδα σου
133.  Τῷ βίῳ μή ἄχθου Να μην βαρυγκομάς στο πέρασμα της ζωής
134. Ἐπί νεκρῷ μή γέλα Να μην περιγελάς τους νεκρούς
135.  Ἀτυχοῦντι συνάχθου Με όποιον ατύχησε, μοιράσου το φορτίο του
136. Χαρίζου ἀβλαβῶς Να χαρίζεις, χωρίς να βλάπτεις τον εαυτό σου
137. Μὴ ἐπί παντί λυποῦ Να μη λυπάσαι για ό,τι συμβαίνει
138. Ἐξ εὐγενῶν γέννα Να δημιουργείς έργα με ευγενική πρόθεση
139.  Ἐπαγγέλλου μηδενί Να μην υπόσχεσαι εύκολα σε κανέναν
140. Φθιμένους μή ἀδίκει Να μην αδικείς την μνήμη των θανόντων
141.  Εὖ πάσχε ὡς θνητός Να περνάς καλά, σαν θνητός
142. Τύχῃ μή πίστευε Να μην εμπιστεύεσαι το έργο σου στην τύχη
143.  Παῖς ὤν κόσμιος ἴσθι Να είσαι στην παιδική ηλικία, ευγενικός
144. Ἡβῶν ἐγκρατής Να έχεις στην εφηβεία, εγκράτεια
145.  Μέσος δίκαιος Να είσαι δίκαιος σαν μεσήλικας
146.  Πρεσβύτης εὔλογος Να είσαι σαν μεγάλος, χρηστός σύμβουλος
147.  Τελευτῶν ἄλυπος Να μην λυπάσαι, επειδή θα πεθάνεις