Οι 7 ζώνες που θα τοποθετηθούν οι «PETRES»

Δείγμα PETRAS χωρίς οικόσημο

Δείγμα PETRAS με οικόσημο

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ «PETRES»

Διαστάσεις εκάστης PETRAS: 100cm Χ 61,8cm (Διαστάσεις Χρυσής Τομής)

Υλικό εκάστης PETRAS: Μάρμαρο

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΕΚΑΣΤΗΣ PETRAS, ΣΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ HEPTAPOLIS: 333 + 333 + 333 = 999 ευρώ

TΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
Για προκαταβολή πληρώνετε: 333 ευρώ (Πρώτη δόση).
Μετά την κοινοποίηση στον Χορηγό με email, για την ολοκλήρωση της φιλοτέχνησης της PETRAS και την ψηφιακή εγγραφή του ιστορικού του Χορηγού στην ιστοσελίδα Heptapolis.com, υποσέλιδο ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ και την τοποθέτηση της PETRAS στην αποθήκη του Δήμου Λεβαδέων, πληρώνετε 333 ευρώ (Δεύτερη δόση).
Κατά την περίοδο τοποθέτησης της PETRAS στα τείχη της Heptapolis, μετά από δύο περίπου χρόνια, πληρώνετε 333 ευρώ (Τρίτη δόση).

Στο κόστος κατασκευής και τοποθέτησης εκάστης «PETRAS» συμπεριλαμβάνονται:

α) Η χάραξη των γραμμάτων πάνω στην «PETRA»
β) Η χάραξη του οικοσήμου πάνω στην «PETRA»
γ) Η χάραξη του κωδικού πάνω στην «PETRA»
δ) Το κόστος φύλαξης της «PETRAS» στην αποθήκη, στο Δήμο Λεβαδέων, μέχρι την ημερομηνία εγκατάστασής της στα τείχη της Heptapolis
ε) Η εγγραφή του τίτλου και του ιστορικού του Δήμου ή της Κοινότητας, του Πανεπιστημίου ή της Ακαδημίας στην ιστοσελίδα Heptapolis.com, στο υποσέλιδο ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΧΟΡΗΓΩΝ – ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

ζ) Η τοποθέτηση της «PETRAS» στα τείχη της Heptapolis
η) Η εγγυημένη παραμονή και συντήρηση της «PETRAS», κατ’ελάχιστον τα πρώτα 99 χρόνια 

Διάρκεια εγγυημένης περιόδου παραμονής των ιστορικών στοιχείων του Χορηγού
στην ιστοσελίδα www.heptapolis.com  στο υποσέλιδο HEPTAPOLIS – ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΩΝ:
99 έτη αρχόμενα από την ημερομηνία ανάρτησής τους.
Διάρκεια παραμονής μη εγγυημένης περιόδου: Απεριόριστη

 

Αναγνώσαμε και συμφωνούμε με τους ακόλουθους  Όρους Χορηγίας σε  “PETRES”
πού αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής της Αίτησης.

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

    Μετά την συμπλήρωση και αποστολή της Αίτησης Χορηγίας, αποστέλλεται στον Χορηγό ο τραπεζικός λογαριασμός διεκπεραίωσης της χορηγίας.